รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการสมัครวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔

ชื่อโรงเรียน
กลาโหมราชเสนา อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจื้อ
ขุนห้วยบ้านรุ่ง อ.อุ้มผาง ต.หนองหลวง
ชุมชนบ้านท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง
ชุมชนบ้านพบพระ อ.พบพระ ต.พบพระ
ชุมชนบ้านอุ้มผาง อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย อ.แม่สอด ต.แม่กุ
ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง อ.แม่ระมาด ต.แม่จะเรา
ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อ.แม่สอด ต.แม่ตาว
ชุมชนบ้านแม่ต้าน( ราษฎรบำรุง ) อ.ท่าสองยาง ต.แม่ต้าน
ญาณวิศิษฎ์ อ.แม่สอด ต.พะวอ
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู อ.พบพระ ต.วาเล่ย์
ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สาขาบ้านห้วยกระทิง อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ
ท่านผู้หญิงพรสมกุณฑลจินดา อ.แม่ระมาด ต.สามหมื่น
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน
บ้านกล้อทอ อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน
บ้านขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจื้อ
บ้านขุนห้วยช่องแคบ อ.พบพระ ต.ช่องแคบ
บ้านขุนห้วยนกแล อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ
บ้านขุนห้วยแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง ต.แม่ต้าน
บ้านขุนห้วยแม่ท้อ อ.แม่ระมาด ต.สามหมื่น
บ้านค้างภิบาล อ.แม่สอด ต.พระธาตุผาแดง
บ้านจกปก อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจื้อ
บ้านช่องแคบ อ.พบพระ ต.ช่องแคบ
บ้านต้นผึ้ง อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด
บ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ ต.ช่องแคบ
บ้านทุ่งถ้ำ อ.ท่าสองยาง ต.แม่ต้าน
บ้านทุ่งมะขามป้อม อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ
บ้านท่าอาจ อ.แม่สอด ต.ท่าสายลวด
บ้านธงชัย อ.แม่สอด ต.ด่านแม่ละเมา
บ้านนุเซะโปล้ อ.อุ้มผาง ต.แม่จัน
บ้านน้ำดิบ อ.แม่สอด ต.แม่กาษา
บ้านน้ำหอม อ.แม่ระมาด ต.แม่ตื่น
บ้านปรอผาโด้ อ.อุ้มผาง ต.โมโกร
บ้านปะหละทะ อ.อุ้มผาง ต.แม่ละมุ้ง
บ้านปางส้าน อ.แม่สอด ต.ด่านแม่ละเมา
บ้านปูเต้อ อ.แม่สอด ต.แม่กุ
บ้านปูแป้ อ.แม่สอด ต.พะวอ
บ้านป่าคาใหม่ อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์
บ้านป่าไร่ อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจื้อ
บ้านป่าไร่เหนือ อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ
บ้านพะละ อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจื้อ
บ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด ต.พระธาตุผาแดง
บ้านมอเกอ อ.พบพระ ต.วาเล่ย์
บ้านม่อนหินเหล็กไฟ อ.แม่สอด ต.มหาวัน
บ้านยะพอ อ.พบพระ ต.วาเล่ย์
บ้านร่มเกล้า 2 อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์
บ้านร่มเกล้า 3 อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์
บ้านร่มเกล้า 4 อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์
บ้านวังตะเคียน อ.แม่สอด ต.ท่าสายลวด
บ้านวังผา อ.แม่ระมาด ต.แม่จะเรา
บ้านวาเล่ย์ อ.พบพระ ต.วาเล่ย์
บ้านสันป่าไร่ อ.แม่ระมาด ต.พระธาตุ
บ้านสามหมื่น อ.แม่ระมาด ต.สามหมื่น
บ้านหนองบัว อ.ท่าสองยาง ต.แม่อุสุ
บ้านหนองหลวง อ.อุ้มผาง ต.หนองหลวง
บ้านหมื่นฤาชัย อ.พบพระ ต.พบพระ
บ้านห้วยกะโหลก อ.แม่สอด ต.แม่ปะ
บ้านห้วยนกกก อ.ท่าสองยาง ต.แม่หละ
บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี อ.ท่าสองยาง ต.แม่หละ
บ้านห้วยนกแล อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด
บ้านห้วยน้ำนัก อ.พบพระ ต.พบพระ
บ้านห้วยบง อ.แม่ระมาด ต.แม่จะเรา
บ้านห้วยปลาหลด อ.แม่สอด ต.ด่านแม่ละเมา
บ้านห้วยผาลาด อ.แม่สอด ต.แม่กุ
บ้านห้วยม่วง อ.แม่สอด ต.ท่าสายลวด
บ้านห้วยหินฝน อ.แม่สอด ต.แม่ปะ
บ้านห้วยโป่ง อ.แม่ระมาด ต.แม่ตื่น
บ้านห้วยไม้แป้น อ.แม่สอด ต.มหาวัน
บ้านอู่หู่ อ.ท่าสองยาง ต.แม่ต้าน
บ้านเจดีย์โคะ อ.แม่สอด ต.มหาวัน
บ้านเซอทะ อ.อุ้มผาง ต.หนองหลวง
บ้านแม่กลองน้อย อ.อุ้มผาง ต.โมโกร
บ้านแม่กลองเก่า อ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง
บ้านแม่กลองใหม่ อ.อุ้มผาง ต.แม่กลอง
บ้านแม่กาษา อ.แม่สอด ต.แม่กาษา
บ้านแม่กื้ดสามท่า อ.แม่สอด ต.แม่กาษา
บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อ.แม่สอด ต.แม่กาษา
บ้านแม่กุหลวง อ.แม่สอด ต.แม่กุ
บ้านแม่กุเหนือ อ.แม่สอด ต.แม่กุ
บ้านแม่จะเราสองแคว อ.แม่ระมาด ต.แม่จะเรา
บ้านแม่ตาว อ.แม่สอด ต.ท่าสายลวด
บ้านแม่ตาวแพะ อ.แม่สอด ต.แม่ตาว
บ้านแม่ตาวใต้ อ.แม่สอด ต.แม่ตาว
บ้านแม่ตาวใหม่ อ.แม่สอด ต.พระธาตุผาแดง
บ้านแม่ตื่น อ.ท่าสองยาง ต.ท่าสองยาง
บ้านแม่ปะ อ.แม่สอด ต.แม่ปะ
บ้านแม่ปะเหนือ อ.แม่สอด ต.แม่ปะ
บ้านแม่ปะใต้ อ.แม่สอด ต.แม่ปะ
บ้านแม่ระมาดน้อย อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจื้อ
บ้านแม่ระมาดน้อย สาขาบ้านแพะ อ.แม่ระมาด ต.ขะเนจื้อ
บ้านแม่ระมาดน้อยสาขาบ้านห้วยปูลิง อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด
บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง อ.แม่ระมาด ต.แม่ระมาด
บ้านแม่ระเมิง อ.ท่าสองยาง ต.แม่สอง
บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ อ.ท่าสองยาง ต.แม่สอง
บ้านแม่ละเมา อ.แม่สอด ต.พะวอ
บ้านแม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง ต.แม่วะหลวง
บ้านแม่สละ อ.ท่าสองยาง ต.แม่หละ
บ้านแม่สละเหนือ อ.ท่าสองยาง ต.แม่หละ
บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง ต.แม่สอง
บ้านแม่อมกิ อ.ท่าสองยาง ต.แม่วะหลวง
บ้านแม่ออกผารู อ.ท่าสองยาง ต.แม่หละ
บ้านแม่อุสุ อ.ท่าสองยาง ต.แม่อุสุ
บ้านแม่โกนเกน อ.แม่สอด ต.มหาวัน
บ้านแม่โพ อ.ท่าสองยาง ต.แม่ต้าน
บ้านไม้กะพง อ.อุ้มผาง ต.โมโกร
ป่าไม้อุทิศ 4 อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์
รวมไทยพัฒนา 1 อ.พบพระ ต.รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา 2 อ.พบพระ ต.รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา 3 อ.พบพระ ต.คีรีราษฎร์
รวมไทยพัฒนา 4 อ.พบพระ ต.รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี อ.พบพระ ต.รวมไทยพัฒนา
รวมไทยพัฒนา 5 อ.พบพระ ต.วาเล่ย์
รวมไทยพัฒนา 6 อ.พบพระ ต.ช่องแคบ
วัดสว่างอารมณ์ อ.แม่สอด ต.พะวอ
สามัคคีวิทยา อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง
สามัคคีวิทยาสาขาบ้านอุ้มผางคี อ.อุ้มผาง ต.อุ้มผาง
อรุณเมธา อ.พบพระ ต.ช่องแคบ
แม่สอด อ.แม่สอด ต.แม่สอด
ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) อ.แม่สอด ต.ด่านแม่ละเมา

 


admin - [แก้ไข]
level : Admin
29/01/2011 - 22:05
แก้ไขล่าสุด
29-01-2011 22:07
29-01-2011 22:09

 
No. 1 [4.1.12]

หากโรงเรียนประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ติดต่อได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2

คุณเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม  โทรศัพท์ 0813791923, คุณพงศกรณ์  ทองคำ โทรศัพท์ 0831645950


เจ้าหน้าที่ - [แก้ไข]
level : Admin
30/01/2011 - 06:35
แก้ไขล่าสุด
30-01-2011 06:35

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับนักเรียน)
  • ล็อคการใช้งาน